Modernistisk dating sites

The purpose of this research has been to study the relationship between architectural design and design-induced building defects in selected examples of innovative modern architecture.The investigation has been focused on five potential driving forces of the development of design-induced building defects: a) local climate impacts, b) project-driven forces, c) actor-driven forces, d) design ideology, which forms the mental framework for architectural design and e) the specific design of the building envelope.Ut i fra dette kom jeg fram til en hovedproblemstilling som lyder: Hvordan kan en orgelimprovisasjon med modernistiske musikalske trekk både forholde seg til sin estetiske tradisjon og til den katolske liturgiske tenkningen, og hvordan kan organisten kombinere rollene som kunstner, teolog og formidler?English abstract: -- The discussion about modernistic organ improvisation as an element in catholic liturgy is the main theme in my master thesis at the Norwegian Academy of Music.En inspirasjonskilde og ledetråd i arbeidet har vært setningen ”all god arkitektur lekker”, som forfatteren hørte under arkitektstudiene på 1980-tallet.Denne setningen, som er et paradoks, brukes til å drøfte verdinormer i arkitektfaget i sammenheng med den gitte problemstillingen.I dag inneholder denne eksempeldatabanken 72 eksempler på modernistiske byggprosjekter fra hele verden.

Det påpekes at det først og fremst fokuseres på arkitekter.

Ærlighetsprinsippet, (Concept of honesty) er et sentralt ideal innen modernistisk designideologi, som bygger på det å eksponere en bygnings funksjon og de komponenter og materialer den er laget av og unngå bruk av ornamenter.

Når disse verdinormene blir rådende i formgivning og utførelse av en klimaskjerm som siden må motstå normale lokale klimapåkjenninger, er det en overhengende fare for at byggskader utvikles.

Formålet med dette forskningsprosjektet har vært å studere relasjonen mellom arkitektonisk formgivning og designforårsakede byggskader i valgte eksempler av innovativ modernistisk arkitektur.

I undersøkelsen har det vært fokusert på fem potensielle drivkrefter bak utviklingen av designforårsakede byggskader; a) de lokale klimapåkjenningene, b) prosjektdrivkrefter, c) aktørdrivkrefter, d) designideologien, som legger føringer for den arkitektoniske formgivingen og e) den konkrete designen av klimaskjermen.

Search for modernistisk dating sites:

modernistisk dating sites-88

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “modernistisk dating sites”